EKOLOJİ VƏ SOSİAL MƏSULİYYƏT

ÜMUMİ FƏALİYYƏT

ADO-G şirkətlər grupu özünün çoxsaylı fəaliyyəti ilə ətraf mühitə az da olsa etdiyi təsirə görə cəmiyyət qarşısında məsuliyyətini başa düşür. Bu məsuliyyətin təsiridir ki, müəssisə həyata keçirdiyi hər bir layihə üçün xüsusi olaraq ətraf mühitin qorunması planını hazırlayır. Bu planda maddi resurslarından maksimum səmərəli istifadə, enerji daşıyıcıyılarına maksimum qənaət, ətraf mühitin tullantılarla zibillənməsinin qarşısının alınması üzrə önləyici tədbirlər planı hazırlayır.

Müəssisənin öz fəaliyyətində əsasən daha məsuliyyətli yanaşdığı sahələr də vardır.Bunlar su hövzələrin çirklənmədən qorunması və torpaqların rekultivasiyası məsələləridir. Müəsisə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikası üzrə qəbul olunmuş bütün ekolojı aktlara, direktivlərə və normalara riayət etməyi öz fəaliyyəti üçün əsas sayır.

ADO-G ŞİRKƏTLƏR QRUPUNUN ÖHDƏLİYİ

Şirkətlər qrupu öz fəaliyyətinin əsasını müəssisənin dinamik və hərtərəfli inkişafında maddi nemətlərdən səmərəli istifadə və ətraf mühitin gələcək nəsillər üçün maksimum dərəcə yaxşı qorunmasında görür.

Bunun üçün müəssisə aşağıdakı öhdəlikləri qəbul edib:

 • Bütün beynəlxalq və ölkədaxili ekoloji normativlərə əməl olunmasının gözlənilməsi;
 • Maddi resurslara maksimum qənaət etməklə, ətraf mühitin çirklənməsinin azaldılması ;
 • İstehsalat proseslərinin bütün mərhələlərində təkmilləşdirilməsi və  enerji sərfinin azaldılması;
 • Müəsisənin ətraf mühitin qorunması üzrə fəaliyyətinin daim təkmilləşdirilməsi;
 • Ətraf mühitin zibillənməsinin qarşısının alınması üçün qabaqlıyıcı tədbirlər planın hazırlanması;
 • Əməyin mühafizəsi və istehsalatın təhlükəsizliyi üzrə vəziyyəti daim nəzarətdə saxlanması, bu sahədə vəziyyətin daim yaxşılaşdırması;
 • Özünün istehsalat sahələrində, təhlükəsiz əmək şəraiti yaratmalı, bu sahədə əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenası normativlərinə əməl edilməsi;
 • Müəsisənin işçilərinin “əməyin təhlükəsizliyi” və“ekologiyanın qorunması” işlərinə hamılıqla cəlb edilməsi və bu sahədə göstəricilərin daim yaxşılaşdırılmasına nail olmaq;
 • Ekoloji siyasətin həyata keçirilməsində müəssisənin nəzərdə tutduğu əsas mexanizmlər.
 • Ekoloji siyasətin mahiyətini bütün işçilərə çatdırmalı;
 • Ekologiyanın və ətraf mühitin qorunması yolunda bütün təşəbbüsləri qiymətləndirməli;
 • Personalın ekoloji biliyinin daim artırılmasına nail olmalı;
 • Material qənaəti, enerji qənaəti, yeni texnologiyanın tətbiqi üzrə yaradıcı təşəbbüslərin mükafatlandırılması;
 • İstehsal olunan məhsulların ekoloji sertifikatlaşdırılması;
 • Ekoloji siyasətin həyata keçirilməsi, müəsisənin imzaladığı bütün müqavilələrdə öz əksini tapmaqla daim diqqət mərkəzində olacaqdır.

COPYRIGHT (C) ADO-G ŞİRKƏTLƏR QRUPU, 2014